ΕξοπλισμόςΠληροφοριακό σύστημα και υποδομές

Επενδύουμε στην τεχνολογία εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοπιστία των παραδοτέων στον πελάτη.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διαθέτουμε συστήματα διασφάλισης της αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) του συνόλου του εξοπλισμού.

O ενεργός εξοπλισμός περιλαμβάνει διακομιστές (Servers) τελευταίας γενιάς, με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας όπως διπλά τροφοδοτικά, διπλές κάρτες δικτύου, δίσκους σε διάταξη Raid 5 κ.α.) τοποθετημένους σε ειδική καμπίνα (Rack Server Cabinet) σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα :

 • Διακομιστή ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες Τομέα Ενεργού Καταλόγου (Active Directory Domain Services) και είναι υπεύθυνος για την κεντρική διαχείριση των πόρων του δικτύου και την συνεργασία μεταξύ των χρηστών (Προσβάσεις & Δικαιώματα) καθώς επίσης και για την υλοποίηση ιδιωτικού δικτύου για ασφαλή πρόσβαση υπερτοπικών χρηστών (Remote Access & VPN Server).
 • Διακομιστή κεντρικής διαχείρισης αρχείων (Storage Server) με δίσκους τεχνολογίας SAS σε διάταξη RAID 5 + Hot Spare συνολικής χωρητικότητας 40ΤΒ.
 • Διακομιστή Εφαρμογών (Application & Database Server).
 • Διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας (Online Backup Server & Secondary Domain Controller).

Επίσης, μέσω του ενεργού εξοπλισμού δικτύου αλλά και διαδικτύου (L3 Switches – Routers) έχουμε  δημιουργήσει ζώνες (VLan’s) εντός της εταιρείας για την βελτιστοποίηση της ταχύτητας του εσωτερικού δικτύου  αλλά και της ασφάλειας επιτρέποντας την πρόσβαση από και προς επιλεγμένους χρήστες ή / και μηχανήματα.

Με την ανωτέρω διάταξη εξασφαλίζεται η πολύ υψηλή διαθεσιμότητα του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας και η ασφάλεια των δεδομένων όσο αφορά πιθανές αστοχίες υλικού αλλά και οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια εντός και εκτός της εταιρείας.

Εφαρμόζουμε συστήματα και αρχιτεκτονικές:

 • Διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων Γεωπληροφορικής με open source και ιδιοποιημένες εφαρμογές client – server.
 • Distributed parallel processing με add on εφαρμογές και ιδιοποίηση σε περιβάλλον Condor.
 • CUDA processing

που σε συνδυασμό με την άνω των 100ΤΒ δυνατότητα online χωρητικότητας εντός της εταιρείας είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε προδιαγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα  σε κάθε επεξεργαστική πρόκληση του αντικειμένου της Γεωπληροφορικής.

Ο σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος που έχει εγκατασταθεί στην εταιρεία, έχει γίνει με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα και την ασφάλεια και είναι πλήρως επεκτάσιμο για τις όποιες μελλοντικές ανάγκες παρουσιαστούν.


Ειδικός Εξοπλισμός

Παρακολουθούμε διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και αναβαθμίζουμε ανανεώνοντας τον εξοπλισμό μας, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς ,  ώστε συνεχίσουμε να προσφέρουμε διαρκώς υπηρεσίες υψηλής  ποιότητας.

Επιγραμματικά ο εξοπλισμός μας , σήμερα περιλαμβάνει:

 • Πέντε δορυφορικούς γεωδαιτικούς δέκτες GNSS  L1/L2/Glonass  με παρελκόμενα.
 • Ρομποτικό οπτικό γεωδαιτικό σταθμό  υψηλής ακρίβειας 1 ‘’ με λογισμικά αυτοματισμού και με παρελκόμενα.
 • Δυο οπτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς για συνήθεις τοπογραφικές εργασίες ακρίβειας 20 cc με παρελκόμενα.
 • Ψηφιακούς χωροβάτες συνήθης και υψηλής ακριβείας με σταδίες INVAR.
 • Βυθομετρικό εξοπλισμό για παράκτιες και παραλίμνιες υδρογραφικές αποτυπώσεις
 • Λογισμικά επιλύσεων οπτικών και δορυφορικών δικτύων καθώς και συνδυασμού τους.
 • Μη επανδρωμένα συστήματα αεροφωτογράφισης (εμπορικά και δική μας ανάπτυξης) με υποστήριξη διαφορετικών αισθητήρων.
 • Πιστοποιημένα συστήματα φωτογράφησης ψηφιακών φωτομηχανών – σταθερών φακών.
 • Φωτογραμμετρικό λογισμικό (εμπορικό και δική μας ανάπτυξης)
 • Αυτόματου αεροτριγωνισμού
 • Φωτογραμμετρικής απόδοσης
 • Αυτόματης παραγωγής DSM (Semi Global Matching, Dense Image Matching, SfM) και ταξινόμησης του
 • Δημιουργίας DTM
 • Παραγωγής ορθοφωτογραφιών και true ortho
 • Χωρικά ενεργοποιημένες βάσεις γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων
 • Λογισμικό και διαδικασίες για City Models
 • Λογισμικά GIS, Image Processing, CAD
 • Λογισμικά backup & office automation

Εκτός από τα εμπορικά πακέτα, η εταιρεία επενδύει ολοένα και περισσότερο στις λύσεις ανοικτού κώδικα χρησιμοποιώντας ελεύθερα λογισμικά  καθώς και σε ανάπτυξη in-house ιδιοποιημένων εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης δεδομένων γεωπληροφορικής (standalone, client-server, web).

Περιφερειακός Εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Ενδεικτικά Αναφέρονται:
Σαρωτές σχεδίων Α0
Επίπεδους Σαρωτές Α3
Σαρωτές εγγράφων Α4
Εκτυπωτές Μεγάλου Μεγέθους (Plotters A0)
Έγχρωμοι & Ασπρόμαυροι Εκτυπωτές τεχνολογίες Laser Α3 & Α4