Πολιτική Ποιότητας


Η μελετητική εταιρία DIGITAL EARTH Ε.Π.Ε δεσμεύεται στην οργάνωση και διεξαγωγή μελετών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως αυτά εκφράζονται στις εκάστοτε συμβάσεις και στους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές.

Η εταιρία  έχει σαν σκοπό:

 • την εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών, επιστημονικών και τεχνικοοικονομικών μελετών
 • την εκπόνηση ξένων η ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων  είτε αυτοτελώς είτε με σύμπραξη με άλλα γραφεία μελετών ή μελετητές, για το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο
 • την παροχή συμβουλών και λοιπών υπηρεσιών σχετικών με τις μελέτες
 • την συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα με το ίδιο η παρόμοιο αντικείμενο
 • την αντιπροσώπευση ως  πράκτορας στη Ελλάδα άλλων εταιριών, ελληνικών η αλλοδαπών που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο και γενικά η ανάληψη για λογαριασμό τους κάθε είδους παρόμοιας φύσης και κάθε άλλη  συναφής εργασία που τείνει στην ευόδωση του υπό της εταιρίας επιδιωκόμενου σκοπού.
 • τον έλεγχο και την διαχείριση εκπόνησης μελετών τρίτων για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων δια μέσου της εταιρίας  
 • την επίβλεψη πάσης φύσεως ερευνητικής εργασίας ή προπαρασκευής εργασίας (προμελέτη), σχετικά με τη μελέτη κατασκευής, συντήρησης και επέκτασης των ανωτέρω έργων
 • την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητας.

Στόχοι του Γραφείου είναι η ικανοποίηση των πελατών της και η διατήρηση του προβλεπόμενου επιπέδου ποιότητας σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και εκπόνησης των μελετών.

Για τον σκοπό αυτό, το Γραφείο:

 • εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, προσανατολισμένο στην ικανοποίηση του πελάτη
 • φροντίζει για τον αναλυτικό σχεδιασμό των έργων και την κατάλληλη παράδοση των μελετών σε όλες τις φάσεις τους
 • προσανατολίζεται στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη.