Εφαρμογές Γεωπληροφορικής


Εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις στοχεύοντας  ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα της γεωπληροφορικής. Έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών διαχείρισης, ανεύρεσης, ενημέρωσης και ελέγχων για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία προσφέρει συνοπτικά της ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανάλυση, μετατροπή, οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων
 • Σαρώσεις και ψηφιοποίησεις υποβάθρων
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων (χωρικών και μη).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών GIS (Desktop, Web).
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών διάχυσης γεωγραφικών δεδομένων (Geoportal)
 • τεχνολογίες AM / FM / GIS
 • δημιουργία, αναβάθμιση, συντήρηση υποδομών γεωδεδομένων για intranet/internet
 • Location Based Services
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για λύσεις υλικού και λογισμικού GIS
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης