Διαδικτυακές Εφαρμογές


Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα των Διαδικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών που εμπεριέχουν χαρτογραφικό περιεχόμενο και χωρικά δεδομένα, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα και οδηγίες (π.χ. OGC, Inspire), βασιζόμενοι τόσο σε εμπορικά λογισμικά όσο και σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και ελεύθερης χρήσης.

Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών αφορούν σε:

  • Υλοποιίηση Διαδικτυακών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (SDI)
  • Ανάπτυξη συστημάτων Διαχείρισης Γεωγραφικού Περεχομένου μέσω Διαδικτύου
  • Υλοποίηση διαδικτυακών Εφαρμογών οπτικοποίησης και αναζήτησης δεδομένων
  • Ανάπτυξη κάθετων εφαρμογών επεξεργασίας χωρικών δεδομένων
  • Δημιουργία  Διαδικτυακών Πυλών ανεύρεσης δεδομένων
  • Αναπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών Διαχείρισης Στόλων.
  • Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών Διαχείρισης Κινδύνων
  • Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Διαδικτυακών εφαρμογών.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές